Peníze zpět z Vašich nákupů - nejlepší cashback. Již 10 let dáváme nejvíc!

Aplikace Ziskejte.cz - Cash Back

Již nikdy nezapomenete získat peníze zpět zdarma v obchodech anebo slevové kupóny, které máme na ziskejte.cz.

 

Získejte bonus 30 Kč ihned poté, co se přihlásíte.

 

Použití je snadné:

Pokud jste na webu, který máme v databázi, tak se Vám v horní části stránky zobrazí upozornění jako na obrázku:

 preview

 

Upozornění Vám řekne, kolik peněz Vám vrátíme zpět za nákup, jestli máme slevové kupony nebo jinou akci. Také Vás informuje o tom, jestli máte nárok na peníze zpět a navede Vás jak pokračovat. Tím Vás ujišťuje o tom, jestli bude daná transakce zaevidována. Pokud jste šli přes ziskejte.cz, zobrazí se pouze zelená ikona v pravéh horním rohu jako na dalším obrázku:

preview2

 

Další funkce jsou velmi intuitivní a tak pro Vás bude snadné je začít ihned používat.

3744 COM_CONTENT_REVIEW
|
1915000 COM_CONTENT_REVIEW
|

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Cashback (dále Služby)

platné od 7.7.2013. Aktualizace 24.5.2018.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

 

1. SMLUVNÍ STRANY

 

DS group, spol. s r. o.

Se sídlem Kroměříž, Příčná 125/5, PSČ 767 01

IČ: 25591614 DIČ: CZ25591614

 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36192.

Společnost je vlastníkem a provozovatelem portálu, který je umístěn na internetové adrese www.ziskejte.cz (dále jen "Portál"). Společnost prohlašuje, že splňuje obecné podmínky k provozování živnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Dále prohlašuje, že disponuje technickým vybavením a potřebnými znalostmi k řádnému a trvalému poskytování níže specifikované Služby uživatelům.

(dále jen "Poskytovatel")

 

Uživatel

Uživatelem se rozumí každá osoba způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře, umístěného na stánkách Portálu.

(dále jen "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

 

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem Portálu.

 

2.2. Portál poskytuje Uživatelům Službu Cashbacku, (dále jen "Služba") z reálně uskutečněných nákupů zboží od Partnerů umístěných na Portálu.

 

2.3. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká přijetím registrace Uživatele. Řídí se platným právním řádem České republiky, ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími právními normami v platném znění. Uplatňuje zásady rovného a nediskriminujícího zacházení se všemi Uživateli Portálu.

 

2.4. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

 

2.4.1 Služba  – je činnost Poskytovatele vyvíjená ve prospěch Uživatele s cílem zajištění a vyplacení Cashbacku z kupní ceny zboží, kterou uživatel uhradil Partnerovi. Uživatel má nárok na bezplatné využívání Služby a to za podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách. S ohledem na její charakter je Služba nabízena pouze osobám způsobilým k právním úkonům.

 

2.4.2. Smluvní vztah – vzniká potvrzením přijaté registrace Uživatele a zakládá právo Uživatele Portálu na výplatu Cashbacku z nákupu zboží uskutečněného prostřednictvím Portálu a za předpokladu splnění Obchodních podmínek a Pravidelpro výplatu (čl 5.4). Současně zakládá Poskytovateli povinnost vyplatit Uživateli Cashback, pokud na ni Uživateli, který splňuje podmínky k výplatě, vznikl nárok a pokud Uživatel o vyplacení požádal.

 

2.4.3. Registrace – Zavedení nového Uživatele do systému. Provádí se vyplněním a odesláním registračního formuláře, umístěného na Portálu.

 

2.4.4. Partner  – podnikatelský subjekt, který provozuje elektronický obchod, nebo obdobný systém umožňující nabídku a nákup zboží (výrobky nebo služby). Informace o jeho elektronickém obchodě jsou uvedeny v katalogu Partnerů na Portálu a je obchodním Partnerem Poskytovatele.

 

2.4.5. Cashback – finanční částka vypočtená z kupní ceny zboží (s DPH nebo častěji bez DPH - závisí na partnerovi). Může být vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro výpočet je určující aktuální výše slevy uvedená v katalogu v den uskutečnění nákupu. Částka je zaokrouhlována na celé koruny.

 

2.4.6. Uživatelský účet – webová aplikace, která umožňuje Uživatelům přístup do přehledu nároků na vlastní slevy a k dalším údajům zveřejněným Poskytovatelem

 

2.4.7. Nákup – odeslání objednávky z nákupní stránky Partnera a úhrada objednaného zboží.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

3.1. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivě a úplně své údaje nezbytné pro používání Portálu (tj. pro jednoznačnou identifikaci Uživatele, kontakty pro komunikaci s Poskytovatelem) a vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami. Pokud uživatel žádá vyplacení Cashbacku, je povinen uvést správné a úplné údaje potřebné pro zaslání peněz.  Uživatel je povinen udržovat své údaje aktuální. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu. Uživatel souhlasí, že mu budou zasílány systémové emaily a emaily od pracovníků ziskejte.cz, které souvisí s činností Poskytovatele. Zároveň souhlasí se zasíláním obchodních emailů s tím, že si toto zasílání může změnit v uživatelském rozhraní (Odběr novinek).  Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje Uživatele nebudou poskytovány třetím osobám.  Pouze pro platební styk budou údaje poskytnuty v potřebném nezbytném rozsahu.

 

3.2. Uživatel má právo na Cashback z každého Nákupu, který uskuteční prostřednictvím Portálu. K tomu je nezbytné dodržení Pravidel pro výplatu (čl. 5.4.) Uživatel odpovídá za daňovou evidenci svých příjmů z vyplacených slev.

 

3.3. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s výplatou Cashbacku.

 

3.4. Uživatel není oprávněn jednat jménem Poskytovatele nebo na účet Poskytovatele. Není ani oprávněn jednat tak, aby mohlo dojít k záměně Uživatele a Poskytovatele. Není oprávněn používat Portál, nebo jeho část, způsobem poškozujícím Partnera nebo Poskytovatele.

 

 3.6. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla před zneužitím třetí stranou. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele Služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu programu prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

3.7. Veškeré reklamace zakoupeného zboží uplatňuje Uživatel přímo u Partnera. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy mezi Partnerem a Uživatelem, kterému již byla vyplacena Cashback a Partner nárokuje vrácení vyplacené slevy, je uživatel povinen vrátit příslušnou částku do patnácti dnů prostřednictvím Poskytovatele. Nesplní-li Uživatel tuto povinnost, Poskytovatel jej na tuto povinnost upozorní a vyzve, aby tak učinil. Pokud Uživatel nadále neoprávněně přijatou platbu zadržuje, vyhrazuje si Poskytovatel pro tento případ právo tuto částku vymáhat a to včetně zákonného příslušenství, a podle uvážení přijmout další vhodná opatření ke zjednání nápravy (např. započtení pohledávky vůči přiznané a dosud nevyplacené slevě dotyčného Uživatele). 

 

3.8. Uživatel je povinen dbát pokynů Poskytovatele v rámci využívání Portálu. Pokud bude ukončen smluvní vztah, dojde k zablokování účtu Uživatele. Nevypořádané závazky a pohledávky mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou vypořádány do třiceti dnů od ukončení smluvního vztahu. Účet Uživatele bude v systému nadále zachován pro účely archivace a statistik (na žádost Uživatele může být ze systému odstraněn). Údaje o platbách nezbytné pro vedení účetnictví a daňové agendy zůstanou v systému po dobu nezbytně nutnou.

 

3.9. Uživatelé nesmí:

- provádět žádné transakce s Partnery jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby a uvedení doručovací adresy někoho, kdo si jej neobjednal)
- platit za zboží platebními prostředky jiných osob, které k Nákupu nedali souhlas
- zneužívat nabídek Partnerů pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky
- porušovat obchodní podmínky Partnerů
- zneužívat bonusové nabídky Poskytovatele

 

3.10. V případě hrubého porušení pravidel (např. podvodné objednávky) má Poskytovatel právo zablokovat Uživatele bez nároku na výplatu.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 

4.1. Poskytovatel je jedinou oprávněnou osobou k Portálu, včetně řešení veškerých souvisejících otázek technických, programových i organizačních. Uživatel ani třetí osoby tato řešení nejsou oprávněni použít jakýmkoliv způsobem bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz Portálu včetně uživatelské sekce pro sledování účtů jednotlivými Uživateli. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

 

4.3. Poskytovatel se zavazuje sledovat původ příchozích plateb od Partnerů, pomocí technických nástrojů a podle individuálních identifikačních údajů Uživatelů.

 

4.4. Poskytovatel se zavazuje vyhodnocovat nákupní transakce, které byly uskutečněné prostřednictvím Portálu, vyčíslovat a následně připisovat Uživatelům nároky na slevy (při současném splnění podmínek dle čl. 5).

 

4.5. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Uživateli Cashback dle čl. 5.

 

4.6. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše nárokovatelných nevyplacených slev. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které by vznikly zneužitím přístupových hesel třetí osobou.

 

4.7. Poskytovatel má právo zadržet výplatu Cashbacku, nastanou-li okolnosti dle čl. 5.8.

 

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Platné znění podmínek uvede Poskytovatel vždy na Portálu. Uživatel je na změny vhodným způsobem upozorněn.

 

4.9. Poskytovatel provádí změny nabídky v katalogu podle aktuální nabídky Partnerů. Poskytovatel provádí pravidelnou údržbu Portálu s cílem předcházet jakýmkoliv technickým potížím. Pokud se stanou z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit jejich provoz co nejdříve obnovit. Poskytovatel nemůže však garantovat 100% dostupnost.

 

4.10. Za pravdivost informací v katalogu odpovídají Partneři, kteří je zasílají Poskytovateli. Podle těchto podkladů provádí Poskytovatel aktualizaci katalogu. Informace mohou být měněny bez předchozího upozornění. Ziskejte.cz si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených informací v případě neočekávané a nezmíněné úpravy ze strany obchodního partnera.

 

5. PŘEDMĚT SLUŽBY A PODMÍNKY PLNĚNÍ

 

5.1. Předmětem Služby je činnost Poskytovatele vyvíjená ve prospěch Uživatele s cílem zajištění slevy z kupní ceny zboží, kterou Uživatel řádně uhradil Partnerovi. Sleva je Uživateli vyplacena v souladu s Obchodními podmínkami. Předmětem Služby výslovně není zajištění prodejní transakce mezi Uživatelem a Partnerem.

 

5.2. Poskytovatel není Partnerem zboží nabízeného v katalogu jednotlivých Partnerů. Informace o dodávaném zboží a případné poradenství, stejně jako záruční podmínky a reklamační řád jsou záležitostí jednotlivých Partnerů. Veškeré reklamace Uživatel uplatňuje výhradně u Partnera. Poskytovatel neručí za kvalitu dodávaného zboží, nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s používáním zakoupeného zboží a neručí za plnění závazků z obchodního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem vzniklého na základě kupní smlouvy nebo objednávky zboží a ani do takového vztahu nijak nevstupuje a nevztahují se na něj povinnosti, které takto vznikly mezi Uživatelem a Partnerem a nenese za ně odpovědnost.

 

5.3. Služba se poskytuje za těchto podmínek:

a) Uživatel je přihlášen ke svému uživatelskému účtu a využije k přístupu na webové stránky Partnera odkaz umístěný v nabídce Partnerů na Portálu.

b) Uskuteční Nákup svým jménem prostřednictvím odkazu na Partnera, který je umístěn na Portálu.

b) Partner transakci zaznamená, potvrdí a v souladu se svými obchodními podmínkami vyplatí příslušnou částku z tohoto nákupu Poskytovateli.

c) Internetový prohlížeč Uživatele musí být správně nakonfigurován a musí mít permanentně povoleno používání cookies, javascript a obrázky třetích stran ve svém internetovém prohlížeči (podrobněji viz Manuál uživatele).

 

5.4. Doporučená opatření pro Nákup se sledovanou transakcí - při nedodržení postupu negarantujeme Cashback:

a) Před zahájením Nákupu přes Portál, je doporučeno, aby Uživatel využil anonymního prohlížení v prohlížeči nebo vymazal všechny internetové cookies a dočasné internetové soubory (tato operace UživatelePortálu odhlásí, musí se znovu přihlásit).

b) Po přihlášení se na Portál, klikne Uživatel na webové stránce Portálu na odkaz Partnera, u kterého chce nakoupit. Až poté vkládá zboží do košíku. Poslední proklik na stránky partnera před Nákupem musí být ze Ziskejte.cz.

c) Uživatel vždy použije odkazy Partnerů z katalogu Partnerů, který je umístěn na Portálu, pokud chce vstoupit na jejich stránku a provést Nákup. Nedoporučuje se vepsat jméno obchodu přímo do vyhledávacího řádku prohlížeče - může být negativně ovlivněno sledování transakce.

d) Pokud Uživatel musí navštívit jinou stránku před ukončením Nákupu, doporučuje se použít jiný prohlížeč. Přerušením operace prohlížeče, která začala na Portálu, může být negativně ovlivněno sledování transakce.

e) Uživatel dokončí svůj Nákup online v jedné relaci.

f) Uživateli se doporučuje ponechat si všechny emailové potvrzení a dokumenty od Partnerů, pro případ, pozdějších dotazů či reklamací týkající se Cashbacku z daného nákupu.

g) Uživatel může využít aplikace - doplněk do prohlížeče, který mu orientačně pomáhá informováním o tom, jestli bude nákup zaevidován a prověřuje tak splnění základních pravidel pro korektní nákup na naší straně. Díky technicky náročným procesům sledování objednávky na straně Partnerů, však nelze na základě těchto informací Cashback garantovat. Stejně tak nelze garantovat Cashback na základě oznámení v popup okně s podmínkami a tlačítkem vedoucím k partnerovi.

 

5.4.1. Negativní vliv na sledování transakce mohou mít tyto úkony:

a) Vepsání jména obchodu, nebo Partnera  přímo do vyhledávacího řádku prohlížeče

b) Otevření dalších oken nebo záložek ve stejném prohlížeči, klikání na další odkazy (které vedou na stránky Partnera) v oknech nebo záložkách, které už jsou otevřené.

 

5.4.2. Dále při Nákupu není povoleno:

a) Použití kupónů nebo slevových kódů, které nevystavil Poskytovatel.

b) Použití "doporuč přítele" programů nebo reklamních odkazů z jiných webových stránek.

c) Použití aplikací nebo dpolňků, které blokují reklamy nebo ovlivňují/blokují cookies. Takové programy jsou např. AdBlock, AdBlockPlus, Ghostery a jiné.

 

 

Nedodržení výše uvedených opatření (čl. 5.4, 5.4.1., 5.4.2.) může negativně ovlivnit sledování transakce, popřípadě znemožnit registraci nákupu s nárokem na Cashback u Partnera.  

Poskytovatel v tom případě nemůže garantovat výplatu slevy (čl. 5.5., 5.8.).

 

5.4.3. Doporučený postup pro Nákup:

Poskytovatel garantuje výplatu slevy při dodržení níže uvedeného postupu:

- Uživatel smaže cookies v nastavení prohlížeče před přihlášením na Portál. Nebo jednoduše využije anonymního prohlížení v prohlížeči.

- Přihlásí se pod svým uživatelským jménem na Portálu.

- Klikne na odkaz na Partnera v katalogu Partnerů umístěném na Portálu.

- Klikne na tlačítko vedoucí na stránky Partnera. Až nyní začne vkládat zboží do košíku.

- Provede svůj Nákup na stránce vybraného Partnera v jedné on-line relaci (bez zavření prohlížeče).

 

5.4.4 Výše možné slevy je orientačně uvedena na stránkách Partnera a je závislá na podmínkách konkrétního Partnera. Proto Poskytovatel nenese odpovědnost za to, zda bude sleva Partnerem skutečně poskytnuta. Skutečná výše slevy závisí na konkrétní transakci. Uživatel je o připsané slevě informován na svém účtu.

 

5.5. Pravidla pro výplatu:

a) Nárok na slevu musí být přiznán a příslušný obnos vyplacen Partnerem na účet Poskytovatele.

b) Finanční prostředky musí být připsány Uživateli na jeho uživatelský účet a musí dosahovat minimální částky pro výplatu. Minimální částka, kterou lze vyplatit činí 299 Kč.

c) Výplata je provedena způsobem podle požadavku Uživatele. Za správnost údajů k zaslání peněz odpovídá Uživatel. V případě, že jsou neúplné, nebo nesprávné, nenese Poskytovatel odpovědnost za nedoručení peněz.

d) Poplatky za transfer peněz zúčtuje Poskytovatel na vrub Uživateli.

e) Výplata je Uživatelem nárokovatelná po uplynutí zádržné lhůty stanovené Partnerem (doba pokrývá lhůty kdy má Uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy).

f) Časová prodleva mezi nákupem a připsáním slevy na účet Uživatele závisí na konkrétních podmínkách jednotlivých Partnerů. Každý Partner má ve svých obchodních podmínkách stanovenou lhůtu, po které přiznává transakci jako uznanou. Výsledný datum přiznání slevy Uživateli je uveden u každé objednávky v přehledu Moje transakce.

g) Výše přiznané slevy závisí na konkrétních podmínkách jednotlivých Partnerů.  

 

5.6. Poskytovatel vyplatí Uživateli Cashback na základě žádosti, kterou si Uživatel vygeneruje ve svém uživatelském účtu. U žádosti vždy uvede číslo bankovního účtu, na který bude příslušná částka vyplacena. Popřípadě může Uživatel požádat o platbu systémem PayPal, nebo podobným, který bude uveden na formuláři žádosti. Za správnost údajů v žádosti odpovídá Uživatel (čl. 5.5.c)

 

5.7.Uživatel může podat námitky proti stavu svého účtu, pokud zjistí nesrovnalost s informacemi v něm uvedenými a to nejpozději do 30 dnů od uskutečnění nákupní transakce, která není v jeho uživatelském účtu zaznamenána. Poskytovatel tuto námitku prošetří nejpozději do 30 dnů od obdržení námitky a vyrozumí Uživatele o výsledku šetření a, je – li námitka oprávněná, provede nápravu v evidenci účtu.

Při prošetřování námitky je Uživatel povinen  poskytnout potřebnou součinnost, bude-li o ni Poskytovatelem požádán.

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Poskytovatele, vyvine Poskytovatel maximální úsilí o její odstranění.

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Partnera, vyvolá Poskytovatel jednání s Partnerem k odstranění nesrovnalosti. Výsledek šetření u Partnera je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel bude postupovat v souladu se stanoviskem Partnera .

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Uživatele, například nesprávným postupem při  zadání objednávky, nemá Poskytovatel k dispozici žádné opravné prostředky ke sjednání nápravy.

 

5.8. Zadržení výplaty může nastat za níže uvedených okolností:

a) Dosud neuplynula zádržná doba, po kterou může Uživatel odstoupit od kupní smlouvy. Někteří Partneři vyplácejí slevu až po uplynutí této doby. Délka této doby závisí na podmínkách konkrétního Partnera (čl. 5.5.e).

b) Prostředky poukázané Partnerem na účet Poskytovatele není možné propojit s žádným účtem Uživatele. Tato situace může nastat, když Uživatel provedl Nákup na stránkách Partnera, aniž by postupoval podle doporučených opatření (čl. 5.4.).

c) Uživatelský účet, ke kterému je vázána výplata slevy, je zrušen z důvodu ukončení smluvního vztahu.

d) Transakce, ke které je vázána výplata slevy, je označena jako podvodná, nebo pokud registrovaný Uživatel závažným způsobem porušil Obchodní podmínky Portálu, nebo obchodní podmínky Partnera a způsobil újmu Poskytovateli nebo Partnerovi.

e) Došlo k odstoupení od kupní smlouvy, na jejímž základě byla sleva připsána.
f) Uživatel neposkytnul potřebnou součinnost pro provedení výplaty.

g) Uživatel uvedl nesprávné údaje pro výplatu slevy.

 

5.9. Pravidla pro sdílení obsahu ziskejte.cz nebo doporučovacího odkazu: 

 • Sdílení nesmí být prováděno nelegální formou (např. spam).
 • Sdílení nesmí být prováděno na stránkách s nelegálním obsahem.
 • Z nasdíleného obsahu musí být zřejmé, že jste autorem Vy a ne ziskejte.cz.
 • Na jednu sociální síť můžete využít pouze jeden profilový účet.
 • Komentáře - Příspěvek musí být vždy originální text, který je vztažen k danému tématu, není urážející či jinak porušující pravidla dané webové stránky.
 • Blog - Originální článek o ziskejte.cz na blogu nebo Vaší stránce s délkou alespoň 250 slov a s "dofollow" odkazy na ziskejte.cz - neuznáváme PR farmy.
 • Video musí mít alespoň 30 smysluplných, komentovaných (zvukem nebo textem) sekund a v komentáři musí být odkaz na ziskejte.cz.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Smluvní vztah lze ukončit za těchto okolností:

6.2.1. dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem

6.2.2. písemným odstoupením od smlouvy nebo výpovědí jednou smluvní stranou.

Smluvní vztah bude v těchto případech ukončen za třicet dní po doručení odstoupení/výpovědi druhé straně.

6.2.3. z důvodu dlouhodobé neaktivity účtu Uživatele.

pokud se Uživatel na svůj účet nepřihlásil po dobu jednoho roku Poskytovatel upozorní Uživatele, že může být jeho účet uzavřen z důvodu dlouhodobé neaktivity a stanoví termín, kdy tak může učinit, nejdéle však do 30 dnů od uplynutí jednoho roku neaktivity účtu. Pokud bude účet i nadále neaktivní, Poskytovatel účet po uplynutí stanoveného termínu uzavře.

6.2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah, pokud Uživatel porušil ujednání Obchodních podmínek, nebo svým jednáním poškodil oprávněné zájmy Poskytovatele. Pro tento případ si Poskytovatel vyhrazuje právo požadovat na Uživateli, který se takového jednání dopustí, náhradu škody a je oprávněn svoji pohledávku pro tento účel započítat na vrub případné pohledávky Uživatele na výplatu slevy. K tomu účelu si Poskytovatel vyhrazuje právo zadržet zcela, nebo z části, Cashbacku, které má Uživatel již připsány na svém účtu, nebo mu připsány budou.

6.2.5. Pro případ, že se stane Portál nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, nebo Uživatel požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Poskytovatele, nebo když projeví nesouhlas se změnou Obchodních podmínek provedenou Poskytovatelem, si Poskytovatel vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s účinky ke dni doručení výpovědi Uživateli. V tomto případě smluvní vztah zaniká dnem doručení odstoupení Uživateli, nebo dnem následujícím po dni odeslání odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho účtu.

6.2.6. Uživatel je oprávněn ukončit smluvní vztah bez uvedení důvodu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Vzájemné vypořádání proběhne do třiceti dnů od ukončení smluvního vztahu a to v souladu s Obchodními podmínkami.

 

6.3 Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

16336 COM_CONTENT_REVIEW
|

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Cookies

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávaný za účelem využívání služeb poskytovaných společností DS group, spol. s r. o. a pro její marketingové účely. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je smlouva – podle článku 6. odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je i právně odůvodněný zájem správce údajů – podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v realizaci marketingových cílů reklamováním vlastních výrobků a služeb. Právně odůvodněným zájmem správce údajů je i ochrana společnosti DS group, spol. s r. o. před případnými nároky.

Kontakt

V případě dotazů použijte prosím mail .

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DS group, spol. s r. o. se sídlem Kroměříž, Příčná 125/5, PSČ 767 01, IČ: 25591614, DIČ: CZ25591614, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36192. (dále jen „správce“).

Shromažďování údajů

O uživatelích shromažďujeme a uchováváme následujíci údaje:

Informace poskytované uživatelem:

 • email,
 • uživatelské jméno
 • křestní jméno, příjmení;
 • informace poskytované uživatelem (např. komunikace s podporou);
 • bank. spojení nebo paypal adresu pro výplaty odměn.

Údaje shromažďované automaticky (mohou ale nemusí zahrnovat):

 • identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip, imei, imsi;
 • identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. ‘cookies’ (více viz níže „Soubory cookies a internetová reklama“);
 • informace o prohlížeči;
 • identifikátory zařízení a jejich parametry, jako jsou např. rozlišení, velikost monitoru a stav zařízení, jako např. orientace monitoru
 • informace týkající se způsobu využívání služby, jako jsou: aktivita v rámci využívání služby, vyhledávání;
 • historie kontaktů s naším zákaznickým servisem – datum, hodina, důvod kontaktu, zvolená forma komunikace;

Informace z jiných zdrojů: mezi subjekty, které jsou zdrojem takových údajů, můžeme uvést například:

 • partnery, kteří s námi spolupracují v rámci nabízení přístupu ke službě nebo v rámci společných marketingových akcí;
 • subjekty poskytující demografické a geografické údaje, údaje týkající se reklam, včetně cílených reklam a reklam online, a široce pojatou analytiku;
 • veřejně přístupné zdroje;
 • informace z pluginu sociálních sítí, jako je například „To se mi líbí“ na FB stránce www.


Údaje shromažďujeme a uchováváme na serverech umístěných v několika zemích.

Nakládání s údaji

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných Ziskejte.cz a pro její marketingové účely, zejména pro účely:

registrace uživatele, evidenci transakcí a výplat uživatele;
zlepšování a personalizace našich marketingových činností. Na základě Vašeho chování v aplikaci, realizovaných činností, včetně tímto způsobem shromažďovaných údajů, Vám budou po získání Vašeho výslovného souhlasu zautomatizovaným způsobem připravovány personalizované nabídky. V tomto rozsahu bude zákonností zpracování článek 22 odst. 2 písm. c) GDPR. Daný souhlas máte právo kdykoli odvolat, což nebude mít vliv na soulad s právem shromažďování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním;
zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu;
analýzy a lepší pochopení našich uživatelů;
posílání informací o naší službě (např. za použití emailových zpráv, textových zpráv typu push a kanálů internetové komunikace);
posílání informací o novinkách, slevách, kupónech, nových partnerech, speciálních nabídkách a akcích nebo anketách;
poskytování pomoci uživatelům při používání služby.

Zveřejňování údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

Poskytovatelé služeb: Subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání Vašich osobních údajů, patři do kategorie dodavatelů infrastrukturálních, marketingových, reklamních, analytických, informačních a IT řešení, mimo jiné pro účely personalizace a optimalizace naší služby. Podle GDPR mohou tyto subjekty zpracovávat Vaše osobní údaje ve třetím státě. Tyto subjekty dále mohou pro účely zpracování Vašich osobních údajů využívat další subjekty, které budou tyto údaje zpracovávat v třetí zemi.

Poskytovatele platebních služeb: Pro účely realizace plateb zpřístupní správce Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu tomu zprostředkovateli elektronických plateb, kterého jste si za tímto účelem zvolil/a.

Jiná země než země Vašeho pobytu: Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout subjektům nacházejícím se v jiné zemii, než je země Vašeho bydliště. Proto nakládání s Vašimi osobními údaji mohou upravovat jiné právní předpisy o jejich ochraně, než ty, které platí v zemi Vašeho bydliště.

Pluginy sociálních portálů jsou provozovány operátory těchto sociálních portálů a řídí se jejich zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

V případě předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajistíme, aby byly údaje předány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s platnými právními předpisy.

Doba zpracovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho využívání služeb správce, po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu nezbytnou pro ochranu práv všech stran po jejím vypršení.

Práva uživatele a informace týkající se uživatele

Máte právo:

na přístup ke svým osobním údajům, na obdržení kopie svých osobních údajů podléhajících zpracovávání;
na opravu svých chybných údajů;
žádat o odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě, že nastanou okolnosti uvedené v článku 17 GDPR;
žádat o omezení zpracovávání údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;
vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;
přenášet dodané údaje zpracovávané automatizovaným způsobem.


Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

e-mailovou zprávou na:
písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: DS group, spol. s r. o., Kroměříž, Příčná 125/5, PSČ 767 01;
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

Děti

Ochrana soukromí nezletilých je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu není žádná část servisu určena pro děti mladší 13 let.

Soubory cookies a internetová reklama

Shromažďujeme a analyzujeme neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti, reklamního identifikátoru a veškerých technických informací o uživateli, operačním systému i jiných obdobných informacích. Můžeme shromažďovat soubory cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uchovávány za účelem zefektivnění fungování Systému a za účelem automatického adresování uživateli personalizovaných nabídek. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies zapsány v paměti Vašeho zařízení, musíte příslušným způsobem modifikovat nastavení Vašeho zařízení. Konfigurace, která umožňuje používání souborů cookies znamená, že s výše uvedeným dáváte souhlas.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje možnost tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. V takovém případě se na stránkách služby objeví příslušná informace.

Souhlas

Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby správce. Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

3658 COM_CONTENT_REVIEW
|

Cookies

Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

 

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Technické cookies
Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod..

Relační cookies
Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Permanentní cookies
Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a jsou využívány zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookies umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

Reklamní cookies
Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali ubytování, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stránky sociálních sítí.

Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Např.:

fr
tr Facebook Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.
_ga
_gid Google Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky.
NID
1P_JAR Google Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:
Vymazání - cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči - zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies - prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Služba Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

2738 COM_CONTENT_REVIEW
|

 

DS group, spol. s r.o.

Kroměříž

Příčná 125/5

767 01

IČO: 25591614

DIČ: CZ25591614

 

Napište nám, co máte na srdci

 

18703 COM_CONTENT_REVIEW
|
Přihlašte se k odběru VIP kupónů, akcí a novinek!
Please wait