Peníze zpět z Vašich nákupů - nejlepší cashback. Již 11 let dáváme nejvíc!

Vracíme peníze z nákupů. Jak to funguje?
Připojte se zdarma
Získejte uvítací bonus 130 Kč + 150 VIP bodů. Zabere to méně jak 2 minuty
Vyberte si obchod
Úžasné nabídky a slevy od více než 600 obchodů
Nakupte
Použijte náš odkaz k návštěvě obchodu a nakupujte jak jste zvyklí
Získejte Cashback
Vyberte si peníze na bankovní účet nebo PayPal
Registrujte se
a získáte bonus 130 Kč
Založit účet ZDARMA

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Cashback (dále Služby)

platné od 7.7.2013. Aktualizace 24.5.2018.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

 

1. SMLUVNÍ STRANY

 

DS group, spol. s r. o.

Se sídlem Kroměříž, Příčná 125/5, PSČ 767 01

IČ: 25591614 DIČ: CZ25591614

 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36192.

Společnost je vlastníkem a provozovatelem portálu, který je umístěn na internetové adrese www.ziskejte.cz (dále jen "Portál"). Společnost prohlašuje, že splňuje obecné podmínky k provozování živnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Dále prohlašuje, že disponuje technickým vybavením a potřebnými znalostmi k řádnému a trvalému poskytování níže specifikované Služby uživatelům.

(dále jen "Poskytovatel")

 

Uživatel

Uživatelem se rozumí každá osoba způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře, umístěného na stánkách Portálu.

(dále jen "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

 

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem Portálu.

 

2.2. Portál poskytuje Uživatelům Službu Cashbacku, (dále jen "Služba") z reálně uskutečněných nákupů zboží od Partnerů umístěných na Portálu.

 

2.3. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká přijetím registrace Uživatele. Řídí se platným právním řádem České republiky, ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími právními normami v platném znění. Uplatňuje zásady rovného a nediskriminujícího zacházení se všemi Uživateli Portálu.

 

2.4. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

 

2.4.1 Služba  – je činnost Poskytovatele vyvíjená ve prospěch Uživatele s cílem zajištění a vyplacení Cashbacku z kupní ceny zboží, kterou uživatel uhradil Partnerovi. Uživatel má nárok na bezplatné využívání Služby a to za podmínek specifikovaných v Obchodních podmínkách. S ohledem na její charakter je Služba nabízena pouze osobám způsobilým k právním úkonům.

 

2.4.2. Smluvní vztah – vzniká potvrzením přijaté registrace Uživatele a zakládá právo Uživatele Portálu na výplatu Cashbacku z nákupu zboží uskutečněného prostřednictvím Portálu a za předpokladu splnění Obchodních podmínek a Pravidelpro výplatu (čl 5.4). Současně zakládá Poskytovateli povinnost vyplatit Uživateli Cashback, pokud na ni Uživateli, který splňuje podmínky k výplatě, vznikl nárok a pokud Uživatel o vyplacení požádal.

 

2.4.3. Registrace – Zavedení nového Uživatele do systému. Provádí se vyplněním a odesláním registračního formuláře, umístěného na Portálu.

 

2.4.4. Partner  – podnikatelský subjekt, který provozuje elektronický obchod, nebo obdobný systém umožňující nabídku a nákup zboží (výrobky nebo služby). Informace o jeho elektronickém obchodě jsou uvedeny v katalogu Partnerů na Portálu a je obchodním Partnerem Poskytovatele.

 

2.4.5. Cashback – finanční částka vypočtená z kupní ceny zboží (s DPH nebo častěji bez DPH - závisí na partnerovi). Může být vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro výpočet je určující aktuální výše slevy uvedená v katalogu v den uskutečnění nákupu. Částka je zaokrouhlována na celé koruny.

 

2.4.6. Uživatelský účet – webová aplikace, která umožňuje Uživatelům přístup do přehledu nároků na vlastní slevy a k dalším údajům zveřejněným Poskytovatelem

 

2.4.7. Nákup – odeslání objednávky z nákupní stránky Partnera a úhrada objednaného zboží.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

3.1. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivě a úplně své údaje nezbytné pro používání Portálu (tj. pro jednoznačnou identifikaci Uživatele, kontakty pro komunikaci s Poskytovatelem) a vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami. Pokud uživatel žádá vyplacení Cashbacku, je povinen uvést správné a úplné údaje potřebné pro zaslání peněz.  Uživatel je povinen udržovat své údaje aktuální. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu. Uživatel souhlasí, že mu budou zasílány systémové emaily a emaily od pracovníků ziskejte.cz, které souvisí s činností Poskytovatele. Zároveň souhlasí se zasíláním obchodních emailů s tím, že si toto zasílání může změnit v uživatelském rozhraní (Odběr novinek).  Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje Uživatele nebudou poskytovány třetím osobám.  Pouze pro platební styk budou údaje poskytnuty v potřebném nezbytném rozsahu.

 

3.2. Uživatel má právo na Cashback z každého Nákupu, který uskuteční prostřednictvím Portálu. K tomu je nezbytné dodržení Pravidel pro výplatu (čl. 5.4.) Uživatel odpovídá za daňovou evidenci svých příjmů z vyplacených slev.

 

3.3. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s výplatou Cashbacku.

 

3.4. Uživatel není oprávněn jednat jménem Poskytovatele nebo na účet Poskytovatele. Není ani oprávněn jednat tak, aby mohlo dojít k záměně Uživatele a Poskytovatele. Není oprávněn používat Portál, nebo jeho část, způsobem poškozujícím Partnera nebo Poskytovatele.

 

 3.6. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla před zneužitím třetí stranou. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele Služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu programu prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

3.7. Veškeré reklamace zakoupeného zboží uplatňuje Uživatel přímo u Partnera. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy mezi Partnerem a Uživatelem, kterému již byla vyplacena Cashback a Partner nárokuje vrácení vyplacené slevy, je uživatel povinen vrátit příslušnou částku do patnácti dnů prostřednictvím Poskytovatele. Nesplní-li Uživatel tuto povinnost, Poskytovatel jej na tuto povinnost upozorní a vyzve, aby tak učinil. Pokud Uživatel nadále neoprávněně přijatou platbu zadržuje, vyhrazuje si Poskytovatel pro tento případ právo tuto částku vymáhat a to včetně zákonného příslušenství, a podle uvážení přijmout další vhodná opatření ke zjednání nápravy (např. započtení pohledávky vůči přiznané a dosud nevyplacené slevě dotyčného Uživatele). 

 

3.8. Uživatel je povinen dbát pokynů Poskytovatele v rámci využívání Portálu. Pokud bude ukončen smluvní vztah, dojde k zablokování účtu Uživatele. Nevypořádané závazky a pohledávky mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou vypořádány do třiceti dnů od ukončení smluvního vztahu. Účet Uživatele bude v systému nadále zachován pro účely archivace a statistik (na žádost Uživatele může být ze systému odstraněn). Údaje o platbách nezbytné pro vedení účetnictví a daňové agendy zůstanou v systému po dobu nezbytně nutnou.

 

3.9. Uživatelé nesmí:

- provádět žádné transakce s Partnery jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby a uvedení doručovací adresy někoho, kdo si jej neobjednal)
- platit za zboží platebními prostředky jiných osob, které k Nákupu nedali souhlas
- zneužívat nabídek Partnerů pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky
- porušovat obchodní podmínky Partnerů
- zneužívat bonusové nabídky Poskytovatele

 

3.10. V případě hrubého porušení pravidel (např. podvodné objednávky) má Poskytovatel právo zablokovat Uživatele bez nároku na výplatu.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 

4.1. Poskytovatel je jedinou oprávněnou osobou k Portálu, včetně řešení veškerých souvisejících otázek technických, programových i organizačních. Uživatel ani třetí osoby tato řešení nejsou oprávněni použít jakýmkoliv způsobem bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz Portálu včetně uživatelské sekce pro sledování účtů jednotlivými Uživateli. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

 

4.3. Poskytovatel se zavazuje sledovat původ příchozích plateb od Partnerů, pomocí technických nástrojů a podle individuálních identifikačních údajů Uživatelů.

 

4.4. Poskytovatel se zavazuje vyhodnocovat nákupní transakce, které byly uskutečněné prostřednictvím Portálu, vyčíslovat a následně připisovat Uživatelům nároky na slevy (při současném splnění podmínek dle čl. 5).

 

4.5. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Uživateli Cashback dle čl. 5.

 

4.6. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše nárokovatelných nevyplacených slev. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které by vznikly zneužitím přístupových hesel třetí osobou.

 

4.7. Poskytovatel má právo zadržet výplatu Cashbacku, nastanou-li okolnosti dle čl. 5.8.

 

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Platné znění podmínek uvede Poskytovatel vždy na Portálu. Uživatel je na změny vhodným způsobem upozorněn.

 

4.9. Poskytovatel provádí změny nabídky v katalogu podle aktuální nabídky Partnerů. Poskytovatel provádí pravidelnou údržbu Portálu s cílem předcházet jakýmkoliv technickým potížím. Pokud se stanou z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit jejich provoz co nejdříve obnovit. Poskytovatel nemůže však garantovat 100% dostupnost.

 

4.10. Za pravdivost informací v katalogu odpovídají Partneři, kteří je zasílají Poskytovateli. Podle těchto podkladů provádí Poskytovatel aktualizaci katalogu. Informace mohou být měněny bez předchozího upozornění. Ziskejte.cz si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených informací v případě neočekávané a nezmíněné úpravy ze strany obchodního partnera.

 

5. PŘEDMĚT SLUŽBY A PODMÍNKY PLNĚNÍ

 

5.1. Předmětem Služby je činnost Poskytovatele vyvíjená ve prospěch Uživatele s cílem zajištění slevy z kupní ceny zboží, kterou Uživatel řádně uhradil Partnerovi. Sleva je Uživateli vyplacena v souladu s Obchodními podmínkami. Předmětem Služby výslovně není zajištění prodejní transakce mezi Uživatelem a Partnerem.

 

5.2. Poskytovatel není Partnerem zboží nabízeného v katalogu jednotlivých Partnerů. Informace o dodávaném zboží a případné poradenství, stejně jako záruční podmínky a reklamační řád jsou záležitostí jednotlivých Partnerů. Veškeré reklamace Uživatel uplatňuje výhradně u Partnera. Poskytovatel neručí za kvalitu dodávaného zboží, nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s používáním zakoupeného zboží a neručí za plnění závazků z obchodního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem vzniklého na základě kupní smlouvy nebo objednávky zboží a ani do takového vztahu nijak nevstupuje a nevztahují se na něj povinnosti, které takto vznikly mezi Uživatelem a Partnerem a nenese za ně odpovědnost.

 

5.3. Služba se poskytuje za těchto podmínek:

a) Uživatel je přihlášen ke svému uživatelskému účtu a využije k přístupu na webové stránky Partnera odkaz umístěný v nabídce Partnerů na Portálu.

b) Uskuteční Nákup svým jménem prostřednictvím odkazu na Partnera, který je umístěn na Portálu.

b) Partner transakci zaznamená, potvrdí a v souladu se svými obchodními podmínkami vyplatí příslušnou částku z tohoto nákupu Poskytovateli.

c) Internetový prohlížeč Uživatele musí být správně nakonfigurován a musí mít permanentně povoleno používání cookies, javascript a obrázky třetích stran ve svém internetovém prohlížeči (podrobněji viz Manuál uživatele).

 

5.4. Doporučená opatření pro Nákup se sledovanou transakcí - při nedodržení postupu negarantujeme Cashback:

a) Před zahájením Nákupu přes Portál, je doporučeno, aby Uživatel využil anonymního prohlížení v prohlížeči nebo vymazal všechny internetové cookies a dočasné internetové soubory (tato operace UživatelePortálu odhlásí, musí se znovu přihlásit).

b) Po přihlášení se na Portál, klikne Uživatel na webové stránce Portálu na odkaz Partnera, u kterého chce nakoupit. Až poté vkládá zboží do košíku. Poslední proklik na stránky partnera před Nákupem musí být ze Ziskejte.cz.

c) Uživatel vždy použije odkazy Partnerů z katalogu Partnerů, který je umístěn na Portálu, pokud chce vstoupit na jejich stránku a provést Nákup. Nedoporučuje se vepsat jméno obchodu přímo do vyhledávacího řádku prohlížeče - může být negativně ovlivněno sledování transakce.

d) Pokud Uživatel musí navštívit jinou stránku před ukončením Nákupu, doporučuje se použít jiný prohlížeč. Přerušením operace prohlížeče, která začala na Portálu, může být negativně ovlivněno sledování transakce.

e) Uživatel dokončí svůj Nákup online v jedné relaci.

f) Uživateli se doporučuje ponechat si všechny emailové potvrzení a dokumenty od Partnerů, pro případ, pozdějších dotazů či reklamací týkající se Cashbacku z daného nákupu.

g) Uživatel může využít aplikace - doplněk do prohlížeče, který mu orientačně pomáhá informováním o tom, jestli bude nákup zaevidován a prověřuje tak splnění základních pravidel pro korektní nákup na naší straně. Díky technicky náročným procesům sledování objednávky na straně Partnerů, však nelze na základě těchto informací Cashback garantovat. Stejně tak nelze garantovat Cashback na základě oznámení v popup okně s podmínkami a tlačítkem vedoucím k partnerovi.

 

5.4.1. Negativní vliv na sledování transakce mohou mít tyto úkony:

a) Vepsání jména obchodu, nebo Partnera  přímo do vyhledávacího řádku prohlížeče

b) Otevření dalších oken nebo záložek ve stejném prohlížeči, klikání na další odkazy (které vedou na stránky Partnera) v oknech nebo záložkách, které už jsou otevřené.

 

5.4.2. Dále při Nákupu není povoleno:

a) Použití kupónů nebo slevových kódů, které nevystavil Poskytovatel.

b) Použití "doporuč přítele" programů nebo reklamních odkazů z jiných webových stránek.

c) Použití aplikací nebo dpolňků, které blokují reklamy nebo ovlivňují/blokují cookies. Takové programy jsou např. AdBlock, AdBlockPlus, Ghostery a jiné.

 

 

Nedodržení výše uvedených opatření (čl. 5.4, 5.4.1., 5.4.2.) může negativně ovlivnit sledování transakce, popřípadě znemožnit registraci nákupu s nárokem na Cashback u Partnera.  

Poskytovatel v tom případě nemůže garantovat výplatu slevy (čl. 5.5., 5.8.).

 

5.4.3. Doporučený postup pro Nákup:

Poskytovatel garantuje výplatu slevy při dodržení níže uvedeného postupu:

- Uživatel smaže cookies v nastavení prohlížeče před přihlášením na Portál. Nebo jednoduše využije anonymního prohlížení v prohlížeči.

- Přihlásí se pod svým uživatelským jménem na Portálu.

- Klikne na odkaz na Partnera v katalogu Partnerů umístěném na Portálu.

- Klikne na tlačítko vedoucí na stránky Partnera. Až nyní začne vkládat zboží do košíku.

- Provede svůj Nákup na stránce vybraného Partnera v jedné on-line relaci (bez zavření prohlížeče).

 

5.4.4 Výše možné slevy je orientačně uvedena na stránkách Partnera a je závislá na podmínkách konkrétního Partnera. Proto Poskytovatel nenese odpovědnost za to, zda bude sleva Partnerem skutečně poskytnuta. Skutečná výše slevy závisí na konkrétní transakci. Uživatel je o připsané slevě informován na svém účtu.

 

5.5. Pravidla pro výplatu:

a) Nárok na slevu musí být přiznán a příslušný obnos vyplacen Partnerem na účet Poskytovatele.

b) Finanční prostředky musí být připsány Uživateli na jeho uživatelský účet a musí dosahovat minimální částky pro výplatu. Minimální částka, kterou lze vyplatit činí 299 Kč.

c) Výplata je provedena způsobem podle požadavku Uživatele. Za správnost údajů k zaslání peněz odpovídá Uživatel. V případě, že jsou neúplné, nebo nesprávné, nenese Poskytovatel odpovědnost za nedoručení peněz.

d) Poplatky za transfer peněz zúčtuje Poskytovatel na vrub Uživateli.

e) Výplata je Uživatelem nárokovatelná po uplynutí zádržné lhůty stanovené Partnerem (doba pokrývá lhůty kdy má Uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy).

f) Časová prodleva mezi nákupem a připsáním slevy na účet Uživatele závisí na konkrétních podmínkách jednotlivých Partnerů. Každý Partner má ve svých obchodních podmínkách stanovenou lhůtu, po které přiznává transakci jako uznanou. Výsledný datum přiznání slevy Uživateli je uveden u každé objednávky v přehledu Moje transakce.

g) Výše přiznané slevy závisí na konkrétních podmínkách jednotlivých Partnerů.  

 

5.6. Poskytovatel vyplatí Uživateli Cashback na základě žádosti, kterou si Uživatel vygeneruje ve svém uživatelském účtu. U žádosti vždy uvede číslo bankovního účtu, na který bude příslušná částka vyplacena. Popřípadě může Uživatel požádat o platbu systémem PayPal, nebo podobným, který bude uveden na formuláři žádosti. Za správnost údajů v žádosti odpovídá Uživatel (čl. 5.5.c)

 

5.7.Uživatel může podat námitky proti stavu svého účtu, pokud zjistí nesrovnalost s informacemi v něm uvedenými a to nejpozději do 30 dnů od uskutečnění nákupní transakce, která není v jeho uživatelském účtu zaznamenána. Poskytovatel tuto námitku prošetří nejpozději do 30 dnů od obdržení námitky a vyrozumí Uživatele o výsledku šetření a, je – li námitka oprávněná, provede nápravu v evidenci účtu.

Při prošetřování námitky je Uživatel povinen  poskytnout potřebnou součinnost, bude-li o ni Poskytovatelem požádán.

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Poskytovatele, vyvine Poskytovatel maximální úsilí o její odstranění.

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Partnera, vyvolá Poskytovatel jednání s Partnerem k odstranění nesrovnalosti. Výsledek šetření u Partnera je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel bude postupovat v souladu se stanoviskem Partnera .

Pokud bude šetřením příčina nesrovnalosti shledána u Uživatele, například nesprávným postupem při  zadání objednávky, nemá Poskytovatel k dispozici žádné opravné prostředky ke sjednání nápravy.

 

5.8. Zadržení výplaty může nastat za níže uvedených okolností:

a) Dosud neuplynula zádržná doba, po kterou může Uživatel odstoupit od kupní smlouvy. Někteří Partneři vyplácejí slevu až po uplynutí této doby. Délka této doby závisí na podmínkách konkrétního Partnera (čl. 5.5.e).

b) Prostředky poukázané Partnerem na účet Poskytovatele není možné propojit s žádným účtem Uživatele. Tato situace může nastat, když Uživatel provedl Nákup na stránkách Partnera, aniž by postupoval podle doporučených opatření (čl. 5.4.).

c) Uživatelský účet, ke kterému je vázána výplata slevy, je zrušen z důvodu ukončení smluvního vztahu.

d) Transakce, ke které je vázána výplata slevy, je označena jako podvodná, nebo pokud registrovaný Uživatel závažným způsobem porušil Obchodní podmínky Portálu, nebo obchodní podmínky Partnera a způsobil újmu Poskytovateli nebo Partnerovi.

e) Došlo k odstoupení od kupní smlouvy, na jejímž základě byla sleva připsána.
f) Uživatel neposkytnul potřebnou součinnost pro provedení výplaty.

g) Uživatel uvedl nesprávné údaje pro výplatu slevy.

 

5.9. Pravidla pro sdílení obsahu ziskejte.cz nebo doporučovacího odkazu: 

  • Sdílení nesmí být prováděno nelegální formou (např. spam).
  • Sdílení nesmí být prováděno na stránkách s nelegálním obsahem.
  • Z nasdíleného obsahu musí být zřejmé, že jste autorem Vy a ne ziskejte.cz.
  • Na jednu sociální síť můžete využít pouze jeden profilový účet.
  • Komentáře - Příspěvek musí být vždy originální text, který je vztažen k danému tématu, není urážející či jinak porušující pravidla dané webové stránky.
  • Blog - Originální článek o ziskejte.cz na blogu nebo Vaší stránce s délkou alespoň 250 slov a s "dofollow" odkazy na ziskejte.cz - neuznáváme PR farmy.
  • Video musí mít alespoň 30 smysluplných, komentovaných (zvukem nebo textem) sekund a v komentáři musí být odkaz na ziskejte.cz.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Smluvní vztah lze ukončit za těchto okolností:

6.2.1. dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem

6.2.2. písemným odstoupením od smlouvy nebo výpovědí jednou smluvní stranou.

Smluvní vztah bude v těchto případech ukončen za třicet dní po doručení odstoupení/výpovědi druhé straně.

6.2.3. z důvodu dlouhodobé neaktivity účtu Uživatele.

pokud se Uživatel na svůj účet nepřihlásil po dobu jednoho roku Poskytovatel upozorní Uživatele, že může být jeho účet uzavřen z důvodu dlouhodobé neaktivity a stanoví termín, kdy tak může učinit, nejdéle však do 30 dnů od uplynutí jednoho roku neaktivity účtu. Pokud bude účet i nadále neaktivní, Poskytovatel účet po uplynutí stanoveného termínu uzavře.

6.2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah, pokud Uživatel porušil ujednání Obchodních podmínek, nebo svým jednáním poškodil oprávněné zájmy Poskytovatele. Pro tento případ si Poskytovatel vyhrazuje právo požadovat na Uživateli, který se takového jednání dopustí, náhradu škody a je oprávněn svoji pohledávku pro tento účel započítat na vrub případné pohledávky Uživatele na výplatu slevy. K tomu účelu si Poskytovatel vyhrazuje právo zadržet zcela, nebo z části, Cashbacku, které má Uživatel již připsány na svém účtu, nebo mu připsány budou.

6.2.5. Pro případ, že se stane Portál nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, nebo Uživatel požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Poskytovatele, nebo když projeví nesouhlas se změnou Obchodních podmínek provedenou Poskytovatelem, si Poskytovatel vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s účinky ke dni doručení výpovědi Uživateli. V tomto případě smluvní vztah zaniká dnem doručení odstoupení Uživateli, nebo dnem následujícím po dni odeslání odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho účtu.

6.2.6. Uživatel je oprávněn ukončit smluvní vztah bez uvedení důvodu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Vzájemné vypořádání proběhne do třiceti dnů od ukončení smluvního vztahu a to v souladu s Obchodními podmínkami.

 

6.3 Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Cashback
Cashback je finanční odměnou uživateli za nákup v e-shopu partnera s využitím portálu ziskejte.cz.
Slevové Kupony
Nabídká slevových kupónů, které Vám po jejich zadání okamžitě slevní kupované zboží.
Sezonní akce
Níže najdete časově omezené akční nabídky, které Vám mohou ušetřit ještě více peněz.
Žhavá Nabídka
Získejte produkty zadarmo anebo si od nás nechte za jejich nákup zaplatit zpět i více, než kolik utratíte.
Přihlašte se k odběru VIP kupónů, akcí a novinek!
Please wait